In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

  הטבות לעובדים

  תנאי ההטבות לפותחי חשבון

  • המבצע מיועד לפותחי חשבון חדש החל מה-1.10.2011, שהינם לקוחות פרטיים מעל לגיל 18 שאינם נמנים על מגזר צמיחה (לאומי 18+, לאומי חייל משוחרר, לאומי לאומי סטודנט) אשר לא היו בעלי חשבון בלאומי בתקופה של 6 חודשים לפני פתיחת החשבון הנוכחי
  • הצטרפות למבצע מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים בפתיחת חשבון

   

  ההטבות תינתנה ללקוחות חדשים פותחי חשבון, שיעמדו מדי חודש באחד מהקריטריונים הבאים:

  • שימוש חודשי בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון בגובה 3,000 ש"ח ומעלה.
  • העברת משכורת ישירות מהמעביד לחשבון בגובה 5,000 ש"ח ומעלה ליחיד או 9,000 ש"ח ומעלה לזוג וגם שימוש של 1,000 ש"ח ומעלה בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון.
  • המצאות עושר פיננסי בחשבון (יתרה בעו"ש, חסכונות, פקדונות) בגובה 250,000 ש"ח ומעלה וגם שימוש של 1,000 ש"ח ומעלה בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון.

   

  הלקוח ייהנה מהחזר מלא של עמלות העו"ש כהגדרתן להלן באופן הבא:

  • ב-2 לחודש שלאחר החודש בו התקיימו לראשונה התנאים המזכים, יזוכה החשבון באופן אוטומטי בסך עמלות העו"ש שבגינן חויב בחודש הקודם.
  • היה והלקוח לא עמד בתנאים המזכים בחודש הקודם, לא יבוצע הזיכוי בגין העמלות.
  • עמלות העו"ש משמען העמלות המפורטות בסעיפים 1א, 2 ו 1א, 3 לתעריפון העמלות ליחידים ועסקים קטנים
  • ניתן לראות תחת 'תעריפי עמלות'

   

  הערות כלליות

  • פתיחת החשבון בפועל ו/או צירוף לקוח ל 'מבצע פתיחת חשבון' כפופה לשיקול דעת הבנק
  • הנפקת כרטיס אשראי, סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה, הלוואות ומסגרות אשראי כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו / או התחייבות להעמדת אשראי ו /או קבלת פיקדונות
  • לקוח זכאי למבצע פתיחת חשבון אחד בלבד
  • תוקף המבצע עד 31.3.2016
  • לאומי רשאי להפסיק את המבצע ו / או לשנות את תנאיו בכל עת וללא הודעה מוקדמת
  • הזכאות ל 'מבצע פתיחת חשבון' (לרבות גם זכויות וחובות בקשר עם האשראי) אינה ניתנת להעברה.

   

   

   
  • הטבות לעובדים